top of page
แบบประเมินความพึงพอใจหลังทำศัลยกรรม
*กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ การบริการของพนักงานที่ดูแล*
ค่อนข้างแย่ไม่ดีเท่าไหร่ดีดีมากดีที่สุด
bottom of page